Background Image
Previous Page  3 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 30 Next Page
Page Background

Plan Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang: Status Mundo:

Het kind centraal

De pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven worden

opgenomen in de wet.

1. V

Concretisering van de pedagogische doelen.

2. V

Elk kind heeft een mentor.

3. V

De ontwikkeling van kinderen wordt structureel gevolgd, overdracht

naar basisonderwijs, signaleren bijzonderheden eventuele begeleiding

naar externe zorg

4. V

Onderzoek rekensystematiek BKR

5. In uitvoering

Veiligheid en gezondheid

Een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid

6. V

Het vier-ogenprincipe bij 0-4 jarigen krijgt een plek in het

veiligheids- en gezondheidsbeleid

7. V

EHBO-eis: Op iedere locatie moet minimaal één pm’er zijn die

EHBO-geschoold is.

8. V

Stabiliteit en maatwerk

BKR 0-jarigen 1 : 3, zowel bij horizontale als bij verticale groepen

9. Per 01-01-2019

Kostprijsonderzoek

10. Afgerond

Het vaste-gezichtencriterium voor baby’s wordt aangescherpt naar

max twee vaste gezichten, waarvan altijd één gezicht op de groep van

de baby staat.

11. V

Maximaal 3 uur per dag afwijken BKR bij aaneengesloten openstelling

van 10 uur of langer. Bij afwijken minimaal de helft van BKR inzetten

12. V

BKR 7-13 jarigen 1:12, BKR 4-13 jarigen 1:11

13. Per 01-01-2019

gitbreiden van de inzet ǻanders-gekwalificeerdenȣ in de BSO

14 Mogelijk wijziging in cao kinderopvang

Pilots Innovatieve Opvang

15. Landelijk geparkeerd

Kinderopvang is een vak

Coaching pedagogisch medewerkers via inzet pedagogisch

beleidsmedewerker.

16. Per 01-01-2019. In 2018 wordt in kaart

gebracht wie coaching gaat bieden en er

wordt gekeken naar de kwalificaties.

Niveau B2 / 3F voor spreekvaardigheid voor pedagogisch

medewerkers en specifieke scholing voor werken met babüȣs

17. KDV: status 100%, BSO: wordt in kaart

gebracht, er zijn bij Mundo al baby-

specialisten opgeleid in 2017 - 2018

Geen formatieve inzet vrijwilligers

18. Mundo werkt niet structureel met

vrijwilligers op formatie

Opleidingsplan

19. V

Beperking formatieve inzet beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 20. V

Landelijk systeem van Permanente educatie

21. Mundo volgt de landelijke ontwikkeling