Background Image
Previous Page  5 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 30 Next Page
Page Background

Peiler 1:

De ontwikkeling van het kind staat centraal

Het algemeen pedagogisch beleid is in 2017 vastgesteld

en besproken in de COC. De locatiejaarplannen worden

jaarlijks in de lokale oudercommissies besproken.

Een aandachtspunt voor Mundo is het bekend maken

van het mentorschap aan ouders. Hier is aandacht voor

in de teams.

Peiler 2:

Veiligheid en gezondheid

Mundo zal de basis van het huidige beleid veiligheid en

gezondheid vasthouden. In de teams bespreken hoe we

omgaan met de grote risico’s op de locatie en hoe we de

kinderen leren om te gaan met de kleine risico’s.

Dit zijn we bij Mundo al gewend, bijvoorbeeld in de

natuurtuinen, maar ook bij activiteiten van het activitei-

tenteam. Risicovol spel is bij Mundo een ‘way of living’

Dit kan alleen met een juiste inschatting van risico’s en

het voorkomen van grote risico’s door een juiste voorbe-

reiding en afspraken.

De kinder-EHBO kan gewoon door Ron de Leeuw wor-

den verzorgd, zoals we dit gewend zijn. De cursus wordt

inhoudelijk iets aangepast, zodat de cursus voldoet aan

de richtlijnen van het Oranje Kruis. De medewerkers

krijgen vanaf dit najaar een certificaat ȅmeerkosten zijn

€10,= per deelnemer)

Peiler 3:

Stabiliteit enmeer ruimte voor pedagogischmaatwerk

De items in deze peiler zullen in de praktijk niet tot grote

veranderingen leiden;

Het vaste gezichten principe bij de baby’s is op te van-

gen door te zorgen dat van een tweetal medewerkers er

iedere dag in ieder geval één is ingeroosterd per groep

bij de baby’s.

De tijd dat er minder PM-ers op de groep mogen staan

dan de wettelijke eis is nu ook 3 uur per dag. Alleen de

vaste blokken waarop niet afgeweken mag worden,

worden losgelaten per 2018. De locatie kan op basis van

maatwerk de afwijking vaststellen. Voorlopig houden we

een tijdstip tussen de middag aan voor het nemen van

pauzes ende randen van de dag. Op locaties waar de

grootste groep kinderen er bijna de gehele openings-

tijd zijn, kan het zijn dat enkele PM-ers meer dan 8 uur

werken om te voldoen aan de norm voor afwijking. Dit is

nu ook al het geval.

De PM+ op locatie zal toezien op de uitvoering in praktijk

conform de wettelijke richtlijnen.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Gevolgen en acties voor Kinderopvang Mundo

Peiler 4:

Kinderopvang is een vak

De afdeling P&O zal de CAO onderhandelingen op de

voet volgen. Een ĉink aantal maatregelen in deze peiler

krijgen pas vorm in deze onderhandeling en zullen mee-

genomen worden in het opleidingsplan 2018. Hierbij valt

te denken aan de eisen voor de opleiding tot babyspeci-

alist en de taalvaardigheidseis.

De afdeling P&O zal in kaart brengen welke BSO collega’s

nog niet voldoen aan de taaleis 3F mondelinge taalvaar-

digheid. De Mundo medewerkers van het KDV voldoen

al aan deze eis in verband met eisen van de Vroeg- en

Voorschoolse educatie op de hele dagopvang en peuter-

opvang.

De Mundo collega’s gaan in hun persoonlijk personeels-

dossier bijhouden welke traingingen en cursussen ze

volgen en welke certificaten en diplomaȣs ze hebben. Dit

is de basis van de op te starten permanente educatie.

Overige maatregelen per 1 januari 2019

.n ƩƧƨƯ zullen we voorbereidingen gaan treffen voor

de grote wijzigingen die met ingang van 2019 in zullen

gaan. Dit zijn maatregelen met grote financiële conse-

quenties die ten dele zullen worden gecompenseerd

in de verhoging van de maximale uurprijs bij de hele

dagopvang, maar tegelijkertijd ook negatief worden

beïnvloed met een verlaging van de maximale uurprijs

voor de BSO.

Per locatie zal in kaart worden gebracht welke groepsin-

deling en inzet van PM-ers het beste past bij de loca-

tie. Dit zal op elke locatie leiden tot wijzigingen in de

groepsopbouw als bijvoorbeeld een verhoging van het

aantal in te zetten beroepskrachten en/of verlaging van

het aantal te plaatsen kinderen bij de hele dagopvang.

Bij de BSO zal dit waar mogelijk leiden tot een verhoging

van het aantal te plaatsen kinderen of anders een daling

van de omzet waar de vierkante meters leidt tot een

beperking van uit breiding.

Verder zal in 2018 gestart worden met het interne

coaching traject door een nieuwe adviseur: Linda Gul

zal adviseur pedagogiek worden met aandacht voor het

ontwikkelingsgericht werken en VVE.