Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Mundo’s visie op vaccinatie

Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke, ernstige ziekte, die wordt veroorzaakt door een virus. Het kan worden overgedragen door niezen en hoesten. Het meest bekende symptoom van mazelen is een rode uitslag over het hele lichaam. Mazelen kan ernstige complicaties veroorzaken zoals een hersenvliesontsteking. Het virus verzwakt tijdelijk het immuunsysteem, met het risico op andere ernstige infectieziekten zoals bijvoorbeeld een longontsteking. Mazelen is met name risicovol voor baby’s, omdat het immuunsysteem van baby’s nog niet volledig is ontwikkeld en kinderen pas met 14 maanden een inenting tegen mazelen ontvangen (de BMR-vaccinatie).

Groepsimmuniteit

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kinderen (95% of hoger) ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voorkomt. Ook kinderen die nog niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Helaas daalt het aantal kinderen dat gevaccineerd wordt, waardoor de kans ziek te worden door mazelen weer aanwezig is.

Maatregel

Op basis van de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) heeft Mundo beleid gemaakt op veiligheid en gezondheid en hebben wij onszelf de vraag gesteld welke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid we aanvaardbaar vinden en welke niet. Mundo vindt het risico op het overdragen van mazelen op baby’s en jonge kinderen onder 14 maanden, die nog niet zijn beschermd door een vaccinatie, een onaanvaardbaar risico. De ziekte is namelijk zeer besmettelijk en baby’s kunnen hier zeer ernstig ziek van worden.

Mundo gaat het daarom tijdens de kennismaking met ouder(s)/verzorger(s) hebben over Mundo’s visie op deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Deze visie hangt samen met Mundo’s beleid op veiligheid en gezondheid. Mundo is dan ook voorstander van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Mundo is van mening dat een overeenstemming wat betreft visie en beleid, waarin vertrouwen en integriteit een grote rol spelen, de basis is van een overeenkomst voor de kinderopvang met een  ouder. Mundo gaat er dan ook vanuit dat Mundo’s standpunt ten aanzien van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma aansluit bij de mening van ouder(s)/verzorger(s) die een opvangcontract met Mundo aangaan.

Mundo heeft om deze reden, in samenspraak met de Centrale Oudercommissie en de Raad van Toezicht, besloten om in alle nieuwe opvangcontracten op te nemen dat Mundo op basis van een gedeelde visie en vertrouwen ervan uitgaat dat het kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. De ouder(s)/verzorger(s) wordt nadrukkelijk verzocht om het opvangcontract niet aan te gaan of het opvangcontract op te zeggen als het kind niet (langer) deelneemt aan het (volledige) Rijksvaccinatieprogramma. Deze maatregel geldt op locaties waar kinderen tot 2 jaar worden opgevangen.

Wetsvoorstel

Door de hiervoor beschreven maatregel proberen we een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor de kinderen die bij Mundo worden opgevangen. Het is voor Mundo wettelijk gezien echter niet mogelijk ouder(s)/verzorger(s) te verplichten om te melden en/of aan te tonen of het door Mundo opgevangen kind al dan niet gevaccineerd is of zal worden. Ook is het voor Mundo wettelijk gezien niet mogelijk te weigeren een niet-gevaccineerd kind op te vangen.

Wel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat kinderopvangorganisaties expliciet de mogelijkheid geeft om uitsluitend nog kinderen op te vangen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Op basis van het advies van de Commissie kinderopvang en vaccinatie, dat op 1 juli jl. is gegeven aan de staatssecretarissen van SZW en VWS, is aan dit wetsvoorstel toegevoegd dat er een wettelijke inentingsplicht komt voor ieder kinderopvangcentrum, zodra de vaccinatiegraad onder de 90% zakt.

Wij zullen dit wetsvoorstel nauwlettend volgen. Mocht het wetsvoorstel uiteindelijk leiden tot een nieuwe wet die kinderopvangorganisaties de mogelijkheid geeft om uitsluitend nog kinderen op te vangen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, dan zullen wij in lijn daarmee in de toekomst niet langer kinderen opvangen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Geen garantie

Door de hiervoor beschreven maatregel proberen wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. Wij kunnen echter nooit garanderen dat een kind niet ziek wordt. Omdat kinderen beneden de 14 maanden nog niet zijn ingeënt, kan een kind altijd geïnfecteerd raken, ook met een weigeringsbeleid. De besmetting kan dus ook plaatsvinden op speeltuinen, consultatiebureaus, sportclubs en bij vriendjes.

Meer informatie

Er zijn redenen die ouders doen besluiten om hun kind(eren) niet te laten vaccineren. Wij hebben gemerkt dat deze redenen soms gebaseerd zijn op incomplete of incorrecte informatie verspreid op het internet. Het RIVM heeft een speciale webpagina ontwikkeld waarop terug te vinden is hoe betrouwbare informatie over het Rijksvaccinatieprogramma te herkennen is. Voor meer informatie is er de volgende website: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels.

Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, de huisarts, een kinderarts of een van onze medewerkers.

 

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer NL8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram